تبلیغات


Notice: Use of undefined constant select - assumed 'select' in /home/damoon/domains/damoonclub.ir/public_html/components/com_content/content.php on line 11

مهارتهای عبور از رودخانه

مهارتهای عبور از رودخانه


تهيه،تنظيم و گردآوري : فرزين غلامين

مدرس فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي ج.ا.ا

مقدمه :

دسترسي به كوهستان و قله‌هاي سر به فلك كشيده يا به عبارت بهتركوهپيمايي درهركشوري اغلب باعبوراززمين‌هاي كم ارتفاع،دره‌ها،خط القعرها همراه است و طبيعتاًدراين گذرگاه‌ها،رودخانه‌هانقش حساسي دردسترسي به اين مناطق دارند.

بررسي مسير،شيب،شدت جريان آب رودخانه،پل‌هاي موقت محلي،پيچ وخم رودخانه ونحوه عبورازآنهامواردي است كه بايدبادقت وهماهنگي با تعداد وقدرت وكارايي اعضاي گروه به سرپرستي فردي شايسته انجام گيرد تا برنامه مورد نظر با موفقيت به پايان رسد. توجه داشته باشيد اجراي برنامه موفق فقط رسيدن به مقصد نيست،بلكه برگشتن به سلامت به محل مبداء نيزموردنظراست.

هنگام بارش شديدباران،جريان رودخانه‌ها قوي‌تر شده و مي‌توانند مشكلات بسيار زيادي براي كوه‌پيمايان وافرادي كه براي طبيعتگردي به كوهستان مي‌روند ، فراهم آورند.   عبور ازجريان شديد رودخانه‌ها مي‌تواند مشكلاتي فراتر از خيس شدن كفش يا لباس و حتي لغزيدن پا و افتادن در آب را ايجاد نمايند. راه حل اصولي اجتناب ازبرخوردبااين نوع جريان‌هاي شديد،هنگام كوه‌پيمايي و اجراي برنامه‌هاي گلگشت است.  دقت در برنامه‌ريزي همراه بابررسي دقيق وضعيت وموانع طبيعي تقريباً ‌مي‌تواند ازمواجهه بامشكلات و بروزحوادث جلوگيري نمايد. درهرحال جاري شدن سيل دررودخانه‌هاي محلي هميشه قابل پيش ‌بيني نيست وگاهي نيز عبور از مسير رودخانه‌ها الزامي است. جريان شديدرودخانه‌هاداراي قدرت بالقوه زيادي است وعبورازآن نياز به مهارت دارد. درصورت نداشتن مهارت‌هاي اوليه،بروزمشكلات قطعي خواهدبود.

معمولاًآب رودخانه‌هاسرد و كف آنها لغزنده وناهموار وپوشيده ازسنگ‌هايي با ابعاد مختلف است. هركدام ازموانع موجوددرمسيرجريان آب مانند درختها، آبشارها، سنگ‌هاي بسياربزرگ كه آب از روي آنها و يا ازكنارآنها عبورمي‌كند مي‌تواندبراي شخصي كه هنگام عبور از رودخانه پايش لغزيده و درداخل آب افتاده است خطرناك وحتي كشنده باشد. وسايل وابزارآلات كوه‌نوردي براي عبورازآب‌هاي جاري رودخانه ساخته نشده‌اندو معمولاً‌اين وسايل هنگام عبورازرودخانه‌ها بيشتر باز دارنده و مشكل‌ساز هستند تاكمك كننده.  اگر هنگام عبورازرودخانه كاري اشتباه صورت پذيرد، مي‌تواند مشكلات بسيارجدي براي اعضاي گروه بوجودآورد؛‌پخش وپراكنده شدن اعضاي گروه وقطع ارتباط بايكديگر و ابتلاءبعضي ازاعضاي گروه به بيماري هايپوترمي، افتادن ومفقودشدن وسايل درآب به هنگام عبورازرودخانه،مجروح شدن اعضاي گروه در اثر برخورد آنها با موانعي كه در مسير رودخانه وجود دارد و. . .نمونه هايي ازاين دست مشكلات مي باشند.

(1)


عواملی راکه بایستی در تشخیص عبور از رودخانه به حساب آورد عبارتند از:

-      عرض رودخانه

-      عمق آب

-      رنگي یا کدربودن آب

-      جریان و تلاطم

-      وضع بستر

علاوه بر موارد بالا می بایست به نکات زیرتوجه نمود :

-      مواظب فشارهای روحی باشید.

-      بررسی بالاوپایین رودخانه از روی نقشه واین که نزدیکترین پل کجاست.

-      بادرنظرگرفتن پیش بینی وضع هوا میتوانید تصمیم بگیرید تاپایین آمدن آب صبرکنید.

-      پرهیزازعبورازرودخانه هاي عمیق

-      اندازه آب برای عبورتازانوهاباشد،بیشترازآن خطرناک است.

-      جستجوکنیم تاگُدارمطمئن رودخانه برای عبورراپیداکنیم.

-      درجاهایی از رودخانه که مانع بزرگی قراردارد مثل یک تخته سنگ بزرگ و یا آبریز شیب دار ،گاهی یک گرداب عمودی میتواند تشکیل شود و موجب یک جریان برگشتی قوی به سوی مانع درطرف پایین دست گردد. این گردابهای عمودی بی اندازه خطرناکند چون اگر کسی در یکی از آنها گرفتار شود رهایی از آن تقریبا غیرممکن است.

-      کلا هر مانع بزرگی که در رودخانه قراردارد محل ایجاد یک جریان برگشتی قوی میباشدکه گرداب ایجاد میکند.

-      موانع غوطه ور و یا اندکی غوطه ور به ویژه شاخه های درختان خیلی خطرناکند.

-      بافرض اینکه باجریان آب حرکت میکنید قدرت آب مشخص نیست ,به محض اینکه به مانعی برخوردید تمام زور و نیروی رودخانه را باید تحمل نمایید و همین میتواندشمارابه دام بیاندازد.                              (2)

علاوه براین ملاحظات فنی بایدوضع بدنی گروه خود را مجدد ارزیابی کرده و از خود پرسید این عبور برای آسیب پذیرترین عضو گروه چقدر نامناست است ؟

مفهوم گُدارچیست ؟ یعنی کم عمق ترین محل رودخانه که بدون ابزار، به راحتی بتوان ازآن عبورکرد.

انتخاب محل عبورازرودخانه

اگرانتخاب جايگزيني براي عبورازجريان خروشان رودخانه وجودنداشته باشد مانند عبورازروي پل‌هاي دايم يا موقت وشما مجبور هستيد ازرودخانه عبوركنيد. دراينصورت انتخاب محل عبور بايد بادقت و توجه به دو موردمهم يعني نقطه عبور و جريان پايين دست مسير رودخانه باشد. محل عبور افراد بومي و يا محلي كه افراد كمتري ممكن است درآن مسيربلغزند؛مناسب‌ترين محل ونقطه عبور،جايي است كه جريان آب كم عمق وآهسته مي‌شود. مسيرهاي كم عرض،زمان عبور ازآب را كاهش مي‌دهند و ارتباط بين افراد را قابل اجرا و عملي‌تر مي‌سازد. ولي شدت جريان بيشتري دارند. بستر تقريباً ‌آرام ويكنواخت رودخانه هيچ نقاط مشكوك وگودي‌هاي ناشناخته نخواهد داشت. متاسفانه معيارهاي فوق اغلب منحصر  به شرايط خاص مي‌باشد.  مثلاً ‌گاهي درمسيرهاي تنگ، آب رودخانه شتاب بيشتري دارد و براي عبور از آن مشكلات مختلف ايجاد مي‌كند. درهرحال حتي از مسافت دور نيز مي‌توان مسير مناسب براي عبور از رودخانه را تشخيص داد.

عموماً بايد از عبور در پيچ وخم رودخانه اجتناب نمود زيرا جريان آب دركناره‌هاي مسير رودخانه فرورفتگي‌هايي را ايجاد كرده وسبب فرسايش و برش‌هاي ناهماهنگ شده است بطوري‌كه جريان در داخل فرورفتگي‌ها آرام ودرقسمت‌هاي بيروني آن شتاب پيدا مي‌كند و باسرعت عبور مي‌نمايد. هنگام عبوردرامتدادمسيرآب بايد مراقب درخت‌ها،كنده درخت‌هاي كنده شده وشناوردرآب،خرده آشغال‌هاي جمع شده درنقاط ساكن مسيربود چراكه مي‌توانند مشكل‌سازوخطرآفرين باشند. توجه به شاخه‌هاي بزرگ وكوچك درختان كه مي‌توانندنقش يك صافي را ايفاكنندوآب ازميان آنهاعبورمي‌كندولي شخص شناوررابه زيرآب فرومي‌برند،لازم است. حتي درزمانيكه هيچ مشكل وخطري درمسيرعبورآب به نظرنمي‌رسد. علاوه برموارد ذكر شده،‌ممكن است مواردديگري نيزوجودداشته باشدكه عبورازرودخانه رامشكل وخطرسازنمايدمانندشتاب جريان آب كه دربعضي ازمكان‌هابه‌علت موقعيت زمين وگودي‌هاي ناشناخته شتاب داشته وسبب افزايش سرعت آب مي‌شود.

(3)

آماده‌سازي براي عبورازرودخانه:

تمام وظايف ونقش‌هارادريك گروه بايدبراي اعضاءبسيارروشن ومفهوم باشد. هماهنگ كننده بايدقبل ازعبورازرودخانه مكان آرامي راپبداكندودرآنجابراي اعضاي گروه وظايف ونقش هريك راتوضيح دهد،اين عمل حتي براي اعضاي گروه‌هايي كه تصادفاً گرد هم جمع شده‌اند نيز انجام شود. يكي ازاعضاي گروه بايد نقش ياوظيفه هماهنگ‌كننده راداشته باشد و موقعيت‌ها و شرايط خطر را براي ديگران بطور جدي توضيح دهد تا هنگام بروز مشكلات ازايجاد سوءتفاهم‌ها وتشتت تصميم‌گيري‌ها جلوگيري شود. قبل از اقدام به عبور از رودخانه بايد پوشاك مناسب ولازم درنظرگرفته و پوشيده شود. تسمه كوله پشتي بايد شل شود، سگك‌هاي تسمه‌هاي سينه و قسمت پايين كوله هردوبازشوند. حال اگر شخصي هنگام عبور از رودخانه بلغزد و درآب افتد،كوله مي‌تواند مهره‌هاي پشت و ستون فقرات راحفاظت كند و اگر كوله از جنس پوليستر يا ضدآب باشد شناور مي‌شود و مي‌تواند براي شخص كمك خوبي باشد. هرگزنبايدكفش ياچكمه‌ها را بدون جوراب پوشيد. پوشيدن جوراب خيس نامناسب است ولي تهديدكننده نيست. شلوارهاي گشاد مانند شلواركردي يا شلوارهاي گشاد محلي مانع حركت مناسب مي‌شود ولي گتر مي‌تواند اين چنين شلواره ارادروضعيت مناسب نگهدارد.

دربعضي ازمواردمشاهده شده‌است كه افرادگروه حتي بادمپايي ياكفش‌هايي نظيرآن اقدام به عبورازرودخانه مي‌كنند،اين نوع كفش‌هاشرايط لغزندگي شخص روي سنگ‌هاي صيقلي كف رودخانه راافزايش مي‌دهد. توصيه مي‌شودپاي برهنه ازرودخانه عبور نكنيد زيرا در كف رودخانه ممكن است اشياء تيز و برنده وجود داشته باشد و سبب بريدگي كف پاوايجادجراحت‌هاي عميق وعدم توانايي شخص براي ادامه برنامه بشود.

روش وتكنيك عبورازرودخانه

اصل براين است كه انتخاب هرنوع روش براي عبورازرودخانه بايد همراه باجرأت وجسارت باشد. لغزش پابزرگترين خطرهنگام عبورازرودخانه است واگرشخص هنگام گذرازرودخانه به پشت بيفتددرحاليكه پايش درميان دوقطعه سنگ بزرگ گيركرده باشد،فشار وجريان آب مي‌تواند سراورابه زيرآب فروبرده ودرهمان جا نگه داشته واوراخفه كند. هنگام حركت بايدپاهاروبه جريان بالاي مسيرآب قرارگيردوبايدبادقت واطمينان قدم‌هارادرجاي محكم قرارداد. اگرشخص درامتدادجريان آب بلغزد مطمئن‌ترين روش شناوري درآب آن است كه پاهاي خودرادرامتدادجريان آب وروبه بالاقرارداده تابتواندبدن رامحافظت وازغلتيدن درآب جلوگيري كند. ضمناًدرهمين فرصت ديگراعضاي گروه نيزبايدبه سرعت به پايين دست رودخانه رفته تابتوانندبه اوكمك كنند. يكي ازمناسب‌ترين روش‌ها،ارائه چوب‌دست كوهنوردي ياچوب‌دست بلندبه شخص شناوردرآب است تا اوبتواندآن راآسان‌تربگيرد. اين روش شانس نجات اورازيادمي‌كند.

(4)

عبورشخص تنها از رودخانه

زماني پيش مي‌آيدكه شخص مجبوراست به تنهايي ازرودخانه عبوركند،دراينصورت تنهاشانس اواستفاده ازچوب‌دست‌هابراي حمايت وعبوري مطمئن است. (دوچوب‌دست كوهنوردي يايك يادوچوب بلندومحكم) زماني كه برچوب‌دست‌هاتكيه مي‌كنيد،بايدروبه جريان بالادست آب باشيدودرهرزمان فقط يك نقطه ازچهارنقطه تكيه‌گاه خودراحركت دهيد. نظيرهمان اصلي كه درسنگ‌نوردي نيزرعايت مي‌شود. يكپارادرجهت حركت رودخانه ياپايين‌ترازپاي ديگرقراردهيد. شبيه حركت خرچنگ درزيرآب يعني كمي مورب وكمي مستقيم به جلو،ضمناًموقعيت بدن بايدكمي نيم‌رخ يامورب درمقابل نيروي جريان آب باشدوبااين عمل مي‌توان فشارجريان آب برسطح بدن راتاحدممكن كاهش داد. هنگام حركت،پابايدتقريباً‌به شكل كشيدن برزمين باشد،شبيه به جستجوبراي يافتن محلي خوب ومناسب براي قراردادن پا،البته امتيازتنهاعبوركردن درآن است كه فردبراي عبورديگران ومراقبت ازآنهاانرژي ازدست نمي‌دهدولي درمقابل،امكان حمايت ازسوي ديگران هم براي او وجودندارد.

عبورگروهي ازرودخانه

هنگام عبورچندنفرازرودخانه اعضاي گروه بايدروشي رادرنظرگيرندكه همراه باحمايت متقابل باشد. درهرحال هرچه تعدادبيشتري دريك زمان درآب قرارگيرندامكان حمايت افرادازيكديگرنيزبيشترخواهدبود. هنگام عبورگروهي ازآب تاآنجاكه ممكن است ضمن آنكه دريك خط حركت مي‌كنيد،نسبت به جريان آب،سطح برخوردكوچكي ايجادكنيد. دراين روش شخص راهنماياجلوداربوسيلةنفرات پشت‌سرحمايت مي‌شودواين عمل تسلسل‌وارتاانتهاي گروه ادامه مي‌يابد. نفرپشت‌سربايددست‌هاي خودرابرشانه ياباسن نفرجلويي قرارداده وبافشاردادن به پايين موقعيت اورادرآب بيشترتثبيت كند. اين عمل امكان لغزش درامتدادجريان آب راكم مي‌كند. چرخش‌هاي كوچك آب كه بوسيلةنفرجلويي ايجادمي‌شودنشانه كاهش فشارآب براعضاي پشت سراست.

حركت گروه به شكل گوه ياسه گوش:

دراين روش بزرگ‌ترين وقوي‌ترين فرددرنوك ورأس اين مثلث قرارمي‌گيرددرجايي كه مي‌تواندچرخش‌هاي كوچك آب درپشت سر خود ايجادكند تاديگراعضاي گروه ازنيروي اصلي فشارآب درامان بوده وبتوانند تقريباًدرايمني لازم ازرودخانه عبوركنند. دراين روش عبوراز رودخانه،حداقل اعضا بايدسه نفرباشند. درصورت حضورسرپرست رسمي درگروه بهتراست سرپرست گروه به همراه هرگروه سه نفرهم سير را طي كند. البته اين به‌شرطي است كه امكان بازگشت يك نفر وجودداشته باشد و خطري متوجه سرپرست نشود. عبورازرودخانه بدون آنكه تمامي لباس‌هاخيس شودشرط احتياط اوليه وروش خوبي است به شرط آنكه همگي اعضاي گروه به وظيفه خو دبه‌ خوبي آگاه باشند.

(5)

استفاده ازطناب:

استفاده ازطناب آخرين چاره براي عبورازرودخانه است. زيرااگرطناب بصورت نامناسب استفاده شودامكان غرق شدن شخص درآب زياد است. دربررسي روش‌هاي مختلف عبورازرودخانه‌هانشان مي‌دهدكه ايمني عبورازرودخانه بااستفاده ازطناب اغلب مبهم است. روش طناب نسبت به دوروش مثلثي (گوه‌اي) ومورب (زيگزاگ) كاربردكمتري دارد.

بررسی برخی سوالات :

*با توجه به مطالب فوق آيا عبور ازرودخانه الزامي است؟بايد توجه داشت كه عبورازرودخانه همراه بامشكلات وگاهي خطرناك است. تصميم عبورازآن هنگام اجراي برنامه بسيارمهم است. زيراتصميم‌گيري نسنجيده سبب عدم موفقيت برنامه وپراكنده شدن افرادگروه مي‌شودبنابراين بايدروش جايگزين هميشه مد نظر باشد.

*آياعبورازرودخانه راه حل نهايي است ياباطولاني‌تركردن مسيرمي‌توان به راه مطمئن‌ترنيزدسترسي پيدا كرد؟ اگردراستفاده ازروش جايگزين نيازبه طي مسافت بيشترولي مطمئن وايمني است،آنرا انتخاب كنيد.

نکته : عبورازپل هميشه راه حل مطمئن و ارزشمندي است حتي اگر همراه با يك راهپيمايي طولاني باشد. قبل ازاجراي برنامه محل پل‌ها را از روي نقشه محلي بررسي كنيد. درصورت امكان از افراد محلي سئوال كنيدو هنگام اجراي برنامه بررسي‌هاي لازم رابه عمل آوريد. براي اين كارمي‌توانيد با اعزام يك يادونفردرمسيرهاي بالادست وپايين دست رودخانه به منظورشناسايي،پل‌هاي محلي ويامحل مناسب براي عبوررابيابيد.

نکته :جريان‌هاي رودخانه دركوهستان هميشه همراه باريزش‌هاي تندوبلنداست وحتي درطي روزجريان آب رودخانه‌ها در بعدازظهر تندتر از صبح زود يااوايل صبح است.لذادرمواردي كه مجبوربه عبورازرودخانه هستيدتوجه داشته باشيدپس ازبارش باران واوايل غروب مواجه باجريان شديدرودخانه خواهيدشد واگرتصميم به برپايي اردو داريدتوصيه مي‌شود صبركنيد وحتي اردوي موقت برپاكنيد تازمان مناسب فرارسد و ياروش بهتري براي عبورازرودخانه پيداكنيد.

نکته :وقتي مي‌خواهيدروش جايگزين انتخاب كنيدبه نقشه نگاه كنيدوتمامي موار دمربوط به : امكان عبورازپل‌ها،نقاط قابل دسترسي به محل عبورمناسب،چندشاخه شدن رودخانه،شاخه‌هاوانشعابات كوچك رودخانه،مكان‌هايي از رودخانه كه امكان كاهش شدت جريان آب موجوداست را ارزيابي كنيد. سرعت جريان آب درمحل‌هاي ورودبه درياچه‌هاوحتي اگرسطح درياچه كم‌عمق باشد ازمحل خروج آب مي‌توان با احتياط عبوركرد.

(6)

درانتخاب بهترین گدار،این عوامل وبسیاری عوامل دیگربایستی به دقت مورد ملاحظه قرارگیرد:

-کم عمق بودن منطقه انتخابی،حداکثرتازانو.

-عاری بودن منطقه انتخابی ازموانع معلق یاغیرمعلق نظیرکنده درخت،چون طناب به این موانع گیرمیکند.

-اجتناب ازساحل بلندواطمینان ازیک نقطه مناسب برای نقطه خروج.

-عدم عبورازکنارپلهای ویران

-قویتربودن جریان آب درقسمت بیرونی پیچها.

-عاری بودن بستررودخانه ازسنگهای بیرون زده یاگل چسبناک ودارابودن عمق یکنواخت تاآنجاکه ممکن است.

-همیشه متکی نباشیدکه ازنقطه بخصوصی که مدتی قبل عبورکرده بودیدعبورکنیدچون گداررودخانه درحال تغییراست.


(7)

قبل ازعبور ،هنگامیکه گدارراانتخاب کردیدبهترین روش راانتخاب کنید:

-درنظرگرفتن شرایط بدنی وآمادگی روانی گروه

-درنظرگرفتن وزن کوله ها

-اگرمجروح داریدعبورخیلی خطرناک است.

-محل عبوربایددرتوان همه افرادگروه باشد.

-عدم عبورازرودخانه درفصل سرماودرشب ودر زمان تاریکی

-اگرازطناب استفاده میکنیدطریقه کارکردن باآنرامجدداً آموزش دهید.

-پرهیزازپوشاک ولباسهایی که دارای بندهای متعدد است وجمع وجورکردن شلواروسایرلباسهای آویزان

-درنظرگرفتن مسئولیت برای هرشخص درحدتوان وتوجیه کردن همه افراد

-شماره بندی اعضاء درصورت لزوم

-استفاده ازعلائم قراردادی برای ارتباط به علت پرسروصدابودن رودخانه هایی که نمیتوان ازصدااستفاده کرد.

-اگرباطناب حمایت انجام میدهیدعلائمی برای دادن وجمع کردن طناب به کاربرید .

-باقراردادن یک کیسه پلاستیکی بزرگ داخل کوله،لوازم راداخل کیسه های کوچکترقراردهیدوهمه رادرکیسه بزرگ داخل کوله قراردهیدودرب کیسه راکاملاببندیدتاکوله شماآب بندی شود. بعدازعبوربه لباس خشک وگرم ودیگرلوازم خودنیازدارید.

-پرهیزازپریدن روی سنگهابافاصله بلند (بهتراست پاهایمان خیس شودتااینکه خشک عبورکنیم ولی پاهای مان رگ به رگ شودوصدمه ببیند)

-درآوردن جورابهاازپاوپاکردن پوتینها

-پوشیدن گتروداخل کردن بند ونخ آن

-پرهیزازشلواربادگیرکه پایین آن باکش مسدودشده زیراآب داخل آن جمع شده وسطح تماس شماراباآب زیادمیکندوگام برداری رامشکل میکند.

(8)

-تاآنجاکه میتوانیدسطح تماس خودراباجریان آب کم کنید.

-کوله رابه پشت بگذاریداماآنراروی بدن محکم نکنیدتادرزمان خطرآنرارهاکنیدولی یک بندحمایت به کوله وخودتان باگره چفت شونده وصل کنید.

-اگرکوله خوب آب بندی شودمانندیک کلک برای شماعمل میکند.

-آب بندی لوازم الکترونیکی مثل گوشی تلفن همراه،دستگاهGPSوغیره توسط کیسه های نایلونی وخاموش کردن آنها،تادرهنگام عبورازرودخانه دچارازکارافتادگی نشوند.

(9)

عبوریک نفره باچوبدستی

درداخل آب همیشه روبه بالای آب قراربگیریدوپاهاراازحدمعمول بازتربگذارید. استفاده ازیک چوبدستی برای عمق آب ونقطه اتکای سوم خود .

اگرازدوباتون استفاده میکنیددست طرف جریان آب برای تعادل ودست جلورابرای اندازه گیری عمق آب استفاده کنید.نبایستی بدون طناب ازرودخانه عبورکردمگراینکه روشن باشدعبورباایمنی کامل صورت می گیرد.


(10)

عبورحلقه ای

سه نفردورهم جمع شده ودستهای خودرامطابق شکل روی شانه یکدیگرقلاب کنند . قویترین آنهابایستی روبه بالای جریان آب باشد در حالی که گروه همدیگررا محکم نگه داشته اند از عرض رودخانه پیشروی میکنندودرصورت لزوم همدیگر راپشتیبانی می نمایند.هرگاه بستررودخانه ناهمواراست شایدلازم باشد هر دفعه یکی حرکت کند، درغیراین صورت گروه بایستی تحت فرمان سرپرست همزمان حرکت نماید.

(11)

عبورزنجیره ای

سه نفریابیشتردریک صف پهلوی یکدیگررامی گیرند.نفراول میتواندازیک چوبدستی برای پشتیبانی استفاده کند.صف بایستی به طورهمزمان به پهلوحرکت کندوهرقدم ازتراورس ،توسط سرپرست هماهنگ میشود.

 


(12)

عبورپهلو به پهلو

سه نفر یابیشتر بایستی دریک صف پهلوی یکدیگرقرارگرفته دستهارابه یکدیگرقلاب کرده ویک چوب بلندرامی گیرند برای اینکه کمترین مجال به نیروی آب داده شودگروه روبه عرض رودخانه قرارمیگیردوچوب به موازات ساحل آن.

 


(13)

عبورعرضی باطناب

دراین روش یک نفرازاعضا راکه آمادگی بهتری دارد وبهتراست سنگین وزن هم باشدرابادو رشته طناب حمایت میکنیم تابه طرف دیگررودخانه برود. بعد ازرسیدن وی به آنسو،اوبایدباسرطناب کارگاهی درختی یاسنگی ایجادکندویکی ازطنابهارافیکس کرده وازطناب دوم برای حمایت افراداستفاده میکنند.

هرنفربرای عبورباطناب انفرادی روی سینه خودگره بولین ایجادمیکندوبافاصله یک مترازسینه خودروی طناب گره هشت یک لاایجادمی کندویک کارابین درحلقه آن وصل می کندسپس جهت عبورکارابین رابه طناب فیکس شده می اندازد. بهتراست کارابین پیچی باشد . آنگاه کارابین دیگری رامستقیم به طناب روی سینه وصل میکندوباوسط طناب حمایت گره هشت یک لاایجادکرده ودرکارابین سینه می اندازدتادرزمان عبورگذشته ازاتصال به طناب فیکس شده توسط دوحمایت کننده حمایت شودوازرودخانه ایمن عبورکند.

رودخانه ها جزئی ازمحیط کوهستان هستندوفراگرفتن عبورایمن ازآنهایک ضرورت اجتناب ناپذیراست. آب درحال حرکت نیرویی قوی وهیبت آور دارد،این رادربرنامه ریزی خوددرنظرداشته باشیدوازدچارکردن گروه خودبه شکلی که یک عبورمخاطره انگیزرابه وجودآوردخودداری نمائید.قضاوت شایسته براساس تجربه واطلاع کامل ازشیوه های ایمن   وگوناگون ومحدودیت آنهاکلیدیک گذرامن است. بهتراست برگشت طولانی داشته باشیم تاجان کسی رابرای عبور دشوارازرودخانه به خطربیاندازیم.


منبع :

وب سایت همطناب  و  سایت رسمی فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا

جهت دریافت فایل PDF  کلیک نمائید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آمار بازدید سایت

امروز830
دیروز968
هفته جاری1798
ماه جاری29319
کل بازدید1586155

تعداد افراد آنلاین
19
نفر

آدرس گروه