خطرات کوهستان

 

به شرایطی که گروه را از حالت عادي وطبیعی خود خارج کند خطر گفته میشود. اصولاً این حالت ناگهانی بوجود آمده و با آسیب رساندن همراه است. هیچ گاه نمیشود شرایط خطر را پیشبینی کرد. البته عملکرد خود انسان هم در بوجود آمدن این شرایط تاثیر دارد که این حالت از قبل برنامه ریزي نمیشود. 

خطر عموما شرایطی است که دراثر ضعف یا عدم تشخیص در مراحل کنترل گروه بوجود می آید. گاهی خطر به حدي پیشرفت میکند که گروه را وارد شرایط اضطراري یا بحران میکند. لذا بایستی خطر را بدرستی شناخت و آمادگی کامل را براي مقابله بدست آورد. 

انواع خطر.......

 

انواع خطر

 

خطر به دودسته کلی تقسیم میشود.

 

الف) خطرات طبیعی (خطرهایی که منشأ محیطی دارند).

 

کوهنوردان درمقابل خطرهایی که طبیعت منشأ به وجود آمدن آن ها است، هیچ توانی براي مقابله ندارند فقط میتوانندبا این خطرات کنار آمده یا ازآن ها بگریزند. اصولا انسان به تنهایی توان مقابله با خشم طبیعت را ندارد؛ چرا که یکی از ضعیف ترین موجودات در طبیعت است. خطرات طبیعی در کوهستان را به صورت زیر نمایش میدهیم .

 

نمودار: انواع خطرات طبیعی در کوهستان

 

ب) خطرهایی که انسان در بوجود آمدن آن نقش مستقیم دارد. مانند: نداشتن دانش کوهنوردي، ریزش بهمن توسط انسان،پوشاك نامناسب، غذاي بد، ریزش سنگ، برنامه ریزي غلط، تصمیم گیري نادرست، کنترل نامناسب گروه و...

 

فلسفه دانستن خطر

 

دانستن خطر و ویژگی هاي آن درحفظ تعادل و برگرداندن شرایط عادي باتصمیم گیري هاي درست براي رسیدن به هدف لازم است.

 

ویژگی هایی که خطر با خود به همراه دارد عبارتند از:

 

1- تغییرات مکرر وضعیت 5- دنبال کردن اهدافشخصی درگروه

 

2- وجود تضاد و تعارضگسترده دربین اعضاء 6- ازبین رفتن هویت، باورها و ارزشها

 

3- نبرد و مبارزه با هر وسیله ممکن 7- پیچیدگی وعدم اطمینان به محیط پیرامون واعضاء گروه

 

4- تغییر میزان مشارکتاعضاي گروه در کار گروهی 8- بوجود آمدن ابهام، شکو تردید

 

ازطرفی دانستن خطر براي انسان امتیازاتی را به دنبال خواهد داشت که عبارتند از:

 

1- درك صحیح ازشرایط حاکم برگروه 5- آمادگی برخورد با موانع

 

2- برگرداندن آرامش به گروه 6- کسب هدف ونتایج مورد نظر

 

3- مشکل گشایی از گره هاي کور 7- جایگزینی هدف و اولویت بندي دربرنامه

 

4- تلاش براي پیروزي

 

افرادي که خطر را نشناخته و ندانسته به سمت آن میروند براي خود شرایطی را فراهم میکنند که باعث بوجود آمدن نتایج جبران ناپذیري خواهد شد. مواردي که زمان خطر بوجود می آید همانند:

 

1- هدر رفتن انرژي و توان 

2- تنشهاي مداوم براي سازمان گروه 

3- هدر رفتن منابع 

4- عجز وناکامی

5- تسلیم شرایط شدن

6- واپسگرایی

7- شکست برنامه و اهدافگروه

 

با دانستن خطر میتوان امیدوار بود درصد ریسک پذیري وموفقیت اهداف تعیین شده به بالاترین حد خود برسد.

 

منبع:طرح درس فدراسیون 

( برداشت از سایت گروه قاجر قروه )